ŠTATÚT SÚŤAŽE

Vianočná súťaž „30 za 30“

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
Názov: Nadácia Detského kardiocentra
Sídlo: Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava
IČO: 30813026
DIČ: 2020866540

2. Termín konania súťaže
Súťaž sa uskutoční v období od 1. 12. 2023 do 15. 12. 2023. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
Účastníkom súťaže môže byť: verejnosť

4. Podmienky účasti v súťaži
Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže poslal dar 30 Eur na účet Nadácie Detského kardiocentra. Každý, kto sa zapojí do podpory nadácie  “30 za 30”, bude zaradený do žrebovania o vianočný darček v podobe zájazdu do Paríža alebo Ríma autobusom pre 2 osoby s cestovnou kanceláriou DAKA.

5. Výhra
Výhrou v súťaži je zájazd do Paríža alebo Ríma autobusom pre 2 osoby s cestovnou kanceláriou DAKA.

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov. Žrebovanie prebehne dňa 18.12.2023.
Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na Facebooku a Instagrame Nadácie Detského kardiocentra. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

7. Spôsob odovzdania výhry
Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry.

8. Ochrana osobných údajov
Zbieranie osobných údajov súťažiacich spadá pod ochranu osobných údajov. Preto musí byť súťažiaci riadne informovaný v zmysle legislatívy ochrany osobných údajov rozsahu, dôvode a pravidlách spracúvania osobných údajov.

9.Záverečné ustanovenia
Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

 

V Bratislave, dňa 1. 12. 2023