Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného na doméne nadaciadkc.sk (ďalej len „eshop“) je Nadácia Detského kardiocentra, so sídlom Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, IČO: 30813026, registračné číslo: 203/Na-96/276 (ďalej len ako “prevádzkovateľ“ alebo „predávajúci”).

Kupujúci (ďalej aj ako „zákazník“ alebo „spotrebiteľ“) je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim ako odberateľ tovaru od predávajúceho prostredníctvom eshopu. Kupujúcim podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sa za určitých okolností rozumie aj tretia osoba, ktorú zákazník v záväznej objednávke určí ako osobu, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný (ďalej len „oprávnená osoba“). Uvedenie mena oprávnenej osoby v záväznej objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásených predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

Kupujúci má možnosť výberu, objednania a doručenia ktoréhokoľvek tovaru, ktorý má predávajúci vo svojej ponuke v eshope. Po vyplnení objednávky potvrdí kupujúci záväznosť objednávky. Kupujúcemu bude následne zaslaný email s informáciami o záväznej objednávke a potvrdenie o prijatí objednávky (akceptácia objednávky), Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy.

Objednávka

Predávajúci je povinný vybaviť objednávku a doručiť tovar v lehote najneskôr do 30 dní od prijatia objednávky. Ak objednaný tovar alebo časť tovarov z objednávky nie je možné dodať vo vyššie uvedenej lehote, predávajúci kupujúceho o tejto situácii informuje a oznámi predpokladaný termín dodania tovaru alebo navrhne dodanie náhradného tovaru. Ak sa tovar predávajúcemu nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, kupujúci má právo od zmluvy
odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní.

Miesto a spôsob dodania tovaru

Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru zákazníkovi resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke.

Zákazník je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Spolu s tovarom obdrží zákazník účtovný doklad (faktúru), ktorý zároveň slúži ako záručný list.

Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme a tovar sa vráti späť, predávajúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú nesprávne udanou adresou prijímateľa (kupujúceho). Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania. Prevzatím tovaru prechádza na zákazníka rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.

Pri prevzatí zásielky je zákazník oprávnený skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je zákazník oprávnený zásielku neprevziať.

Záručná doba

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak.

Predávajúci zodpovedá zákazníkovi za:

 • dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom, ak došlo k akceptácii objednávky
 • odoslanie tovaru bez vád
 • dodanie tovaru v množstve a kvalite podľa objednávky, za predpokladu, že došlo k jej akceptácii
 • priloženie daňového dokladu (faktúra)

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa (kupujúceho).

Stornovanie objednávky

V prípade že sa kupujúci rozhodne objednávku, ktorá ešte nebola vybavená ale už bola zaplatená stornovať, peniaze predávajúci vráti najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého bola objednávka uhradená.

Zároveň si predávajúci vyhradzuje právo stornovať objednávku na tovar, ak ho nebude kupujúcemu schopný dodať z dôvodu nedostupnosti (vypredania zásob alebo stiahnutia z ponuky) alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie je schopný dodať tovar v dohodnutej lehote alebo cene, a/ alebo zabezpečenie tovaru by predávajúcemu spôsobilo neprimerané ťažkosti a neprimerané výdavky v pomere k hodnote objednaného tovaru.

Reklamovanie tovaru a odstúpenie od zmluvy

Záručná doba

Záručná doba na tovar zakúpený eshope je štandardne 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu srdiecko@nadaciadkc.sk. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.

Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, oprávnenému zástupcovi predávajúceho alebo samotnému predávajúcemu spolu so záručným listom (ak bol dodaný) a dokladom o zaplatení.

Reklamovanie tovaru

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho (eshopu).

Reklamovaný tovar zákazník zašle (najlepšie až po dohode s predávajúcim) na adresu Nadácia Detského kardiocentra, Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava. K reklamovanému tovaru je potrebné priložiť kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý zároveň slúži ako záručný list. Po obdržaní reklamovaného tovaru predávajúci bude bezodkladne kontaktovať e- mailom alebo telefonicky kupujúceho a dohodne sa s ním na čo najrýchlejšom vyriešení reklamácie.

Pri identifikácii vady reklamovaného tovaru postupuje predávajúci podľa zákonných ustanovení Občianskeho zákonníka (§ 622 a 623). Odstrániteľné vady je povinný odstrániť bez zbytočného odkladu, alebo na žiadosť kupujúceho zrealizovať výmenu tovaru. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy.

Vybavenie reklamácie predávajúci vybavuje jedným z nasledujúcich zákonných spôsobov:

 • odovzdaním opraveného tovaru
 • výmenou tovaru
 • vrátením kúpnej ceny tovaru
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
 • písomnou výzvou na prevzatie plnenia
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

V prípade uznania reklamácie je kupujúcemu podľa jeho rozhodnutia reklamovaný tovar vymenený kus za kus, prípadne poskytnutý iný, ktorý si vyberie (do hodnoty reklamovaného tovaru). Predávajúci znáša náklady na jeho vrátenie a dodanie nového tovaru. V prípade odstúpenia od zmluvy sú kupujúcemu vrátené peniaze.

Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom mu bude doručený reklamačný protokol.

V prípade, že si kupujúci uplatní reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca. Náklady spojené s odborným posúdením znalca znáša v plnom rozsahu predávajúci.

Ak si kupujúci uplatní reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietne, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Využitím práva kupujúceho na odborné posúdenie, podľa doloženého kontaktu, spojené náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia znáša predávajúci.

V prípade, že sa preukáže zodpovednosť za vadu reklamovaného tovaru na strane predávajúceho, môže kupujúci uplatniť reklamáciu opätovne. Počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nie je možné zamietnuť.

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči (napr. e-knihy,a pod.). V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný. Zákazník môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie. Ak zákazník odstúpi od zmluvy, ruší sa tým aj každá prípadná doplnková zmluva s ňou súvisiaca.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale a predaj periodickej tlače,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo- obrazových záznamov ak zákazník tento obal rozbalil,
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Právo na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe. Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva (resp. zmluva o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči) ruší od začiatku. V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých titulov) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

Zákazník je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu Nadácia Detského kardiocentra, Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava.

K reklamovanému tovaru je potrebné priložiť kópiu daňového dokladu (faktúra) a kópiu potvrdenia o doručení vystavenú doručovateľom. Náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu znáša zákazník. Reklamovaný tovar je potrebný doručiť kompletný, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný, inak zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Kúpna cena bude kupujúcemu vrátená najneskôr do 14 dní na účet, ktorý uviedol, pokiaľ nie je dohodnuté inak, najmä poskytnutím poukážky na zľavu, ktorú môže kupujúci použiť pri ďalšom nákupe v eshope predávajúceho. V prípade vrátenia tovaru uhradeného zľavovou poukážkou, je suma tohto tovaru vrátená prostredníctvom novej zľavovej poukážky v hodnote vráteného tovaru.

Pri odstúpení je potrebné zo strany kupujúceho uviesť informáciu, o ktorú z uvedených kompenzácií má záujem. Kúpnu cenu nie je predávajúci povinný vrátiť, dokým mu nie je doručený tovar alebo kým zákazník nepreukáže aspoň spätné zaslanie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy budú zákazníkovi rovnako refundované náklady dodania tovaru v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia (t.j. bežné poštovné za doručenie zásielky Slovenskou poštou).V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy bude tovar zákazníkovi vrátený na jeho náklady.

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že zákazník nie je spokojný s vybavením jeho objednávky, dodaným tovarom alebo službami predávajúceho, má možnosť svoju sťažnosť poslať na adresu srdiecko@nadaciadkc.sk.

Pokiaľ nebola reklamácia nevybavená k spokojnosti zákazníka alebo ak sa zákazník domnieva, že mohli byť porušené jeho práva, môže podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Osobné údaje, ich spracovanie a ochrana

Bližšie informácie a presné podmienky o osobných údajoch, ich spracovaní a ochrane nájdete v časti Ochrana osobných údajov.

Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že sa kúpna zmluva spravuje Slovenským právnym poriadkom.

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení Zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy najmä elektronickým potvrdením v rámci akceptácie elektronickej objednávky.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Bratislave, dňa 21.6.2021