Pravidlá pre prijímanie darov

Nadácie Detského kardiocentra
Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava
IČO: 30813026
registračné číslo: 203/Na-96/276

(ďalej v texte len „Nadácia“ v príslušnom gramatickom tvare)

 

Tieto pravidlá jasne vymedzujú spôsob nakladania s darmi a sú pre Nadáciu záväzné. Darovaním sa rozumie situácia, keď je obdarovaná Nadácia a dar je nadáciou prijatý. Dary môžu byť finančné a vecné. Darcom môže byť fyzická alebo právnická osoba (ďalej v texte iba „Darca“ v príslušnom gramatickom tvare). Maximálna výška daru je neobmedzená, závisí iba od rozhodnutia Darcu. Dary sú v zmysle §13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov oslobodené od dane z príjmu.

Účelom darov poskytnutých Nadácii je zabezpečenie a zhromažďovanie vecných darov a finančných prostriedkov a ich následné použitie na ochranu zdravia a rozvoj zdravotníckych služieb všetkých detských kardiovaskulárnych chorôb. Súčasne sú dary využívané na podporu vzdelávania a výchovy k zodpovednosti za kvalitu života najmä prostredníctvom poradenských, publikačných, výchovno-osvetových a kultúrno-spoločenských aktivít. Hlavným cieľom týchto aktivít je skvalitnenie diagnostických a liečebných postupov detí trpiacich kardiovaskulárnymi ochoreniami a optimalizácia pobytu detských pacientov a ich rodičov na oddelení Detského kardiocentra.

Darca môže darovať nadácii nasledovné dary:

1. Finančnú hotovosť:

  • prevodom na bankový účet,
  • poštovou poukážkou na adresu či na bankový účet,
  • v prípade poskytnutia príspevku z dane z príjmu: poukázaním príslušného percenta (1%,2%,3%) zo zaplatenej dane v daňovom priznaní,
  • v prípade vyhlásenej verejnej zbierky priamym vkladom na samostatne zriadený účet verejnej zbierky alebo zasielaním darcovských správ SMS prostredníctvom podniku poskytujúceho elektronické komunikačné siete alebo elektronické komunikačné služby,
  • v prípade SHELL CLUBSMART BODY PRE NADÁCIU DETSKÉHO KARDIOCENTRA požiadaním obsluhy čerpacej stanice, aby z Darcovej Shell ClubSmart karty odpočítala počet bodov, ktoré chce venovať nadácii. Spoločnosť Shell následne nadácii poukáže čiastku rovnajúcu sa počtu darovaných bodov. Ďalšou možnosťou je venovanie Shell ClubSmart bodov elektronicky, a to na webovej stránke spoločnosti Shell.

2. Vecné dary hmotného charakteru.

Všetky vecné dary sú v súlade s účelom ich poskytnutia ihneď odovzdané Detskému kardiocentru.

3. Darca tak činí dobrovoľne, bez nátlaku a podľa vlastného uváženia, bez nároku na ďalšie zvýhodňovanie zo strany Nadácie. V účtovnej evidencii sa vedie podrobný prehľad o finančných daroch na osobitných bankových účtoch.

4. Dôsledne sa dohliada na to, aby bol dar použitý k stanovenému účelu a nedošlo k jeho zneužitiu, príp. je osobne správkyňou Nadácie alebo jej zástupcom kontrolovaný. Po prijatí daru dôjde k poďakovaniu Darcovi – buď v ústnej alebo písomnej forme. V prípade súhlasu Darcu dôjde k prezentácii a oznámení o darovaní daru na webovej stránke Nadácie súbežne s poďakovaním. Zoznam všetkých prijatých darov za uplynulý kalendárny rok spolu s výškou daru je zverejňovaný na webovej stránke Nadácie .

5. Darmi nadácia financuje len dohodnuté a odsúhlasené potreby Detského kardiocentra.

6. Na webovej stránke v sekcii „Aktuality“ Nadácia pravidelne verejnosť informuje na aký účel boli finančné prostriedky, prípadne vecné dary, použité a preto Darca vždy presne vie, kam jeho dar smeroval.

7. Darca zaslaním/odovzdaním daru prehlasuje, že sa pozorne zoznámil s Pravidlami pre prijímanie darov Nadácie a súhlasí s nimi.

 

Ochrana osobných údajov darcov

Prevádzkovateľom je Nadácia Detského kardiocentra, so sídlom Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, IČO: 30813026, registračné číslo: 203/Na-96/276, telefón: +421 0915 699 551, e-mail: srdiecko@nadaciadkc.sk, webová stránka: www.nadaciadkc.sk (ďalej iba „Nadácia“ v príslušnom gramatickom tvare“).

Nadácia spracúva osobné údaje Darcov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ako i zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Účelmi spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb v informačnom systéme Nadácie na presne určených právnych základoch. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené, pričom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb Nadácia dodržiava zásadu zákonnosti podľa článku 6 a 9 Nariadenia.

Čo sa týka evidencie Darcov finančných a vecných darov, účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie evidencie o fyzických osobách, ktoré poskytli nadácii vecné alebo finančné dary. Finančné a nepeňažné vecné dary sú poskytované fyzickými osobami na vopred určený účel, ktorý je povinná nadácia dodržať. Dary zo strany fyzických osôb sú poskytované podporovateľmi nadácie, primárne však zákonnými zástupcami alebo inými rodinnými príslušníkmi maloletých pacientov trpiacich detskými kardiovaskulárnymi chorobami alebo detských pacientov hospitalizovaných v Detskom kardiocentre,  ako prejav spokojnosti s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou, prípadne ako záujem o zvýšenie komfortu pre hospitalizované deti. V niektorých prípadoch sú dary poskytované fyzickými osobami aj po organizovaní kultúrnej alebo spoločenskej akcie, prípadne vyhlásení verejnej zbierky.

Nadácia spracúva iba osobné údaje ktoré Darca poskytne, zvyčajne ide o tieto kategórie osobných údajov Darcu: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, adresa trvalého pobytu, číslo bankového účtu, e-mailová adresa, telefónne číslo. Nadácia spracúva osobné údaje Darcu iba po dobu, ktorá je uložená konkrétnym zákonom.

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným podľa zvláštnych predpisov (napríklad orgánom činným v trestnom konaní, súdom a pod.).

 

Práva Darcu ako dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov:

Právo na prístup: Darca má právo získať potvrdenie o tom, či Nadácia spracúva osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom.

Právo na opravu: Darca má právo na to, aby Nadácia bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na výmaz: Darca má právo dosiahnuť, aby Nadácia bez zbytočného odkladu vymazala jeho osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: (i) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Nadácia získavala alebo inak spracúvala; (ii) Darca odvolá súhlas, na základe ktorého Nadácia spracúvanie vykonávala a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie; (iii) osobné údaje nadácia spracúvala nezákonne; (iv) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť.

Právo na obmedzenie spracúvania: Máte právo na to, aby Nadácia obmedzila spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: (i) Darca napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho overiť správnosť osobných údajov; (ii) spracúvanie je protizákonné a Darca ako dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; (iii) Ako prevádzkovateľ už Nadácia nepotrebuje osobné údaje Darcu na účely spracúvania, ale potrebuje ich Darca ako dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; (iv) Darca namieta voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Nadácie ako prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Darcu ako dotknutej osoby.

Právo namietať: Darca má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu ktorý nadácia sleduje ako prevádzkovateľ alebo úlohy realizovanej vo verejnom záujme vrátane namietania proti profilovaniu. Nadácia ako prevádzkovateľ nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Darcu ako dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na prenos: Darca má právo získať od Nadácie osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré nadácii poskytol, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo podať sťažnosť: Darca má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týka, je v rozpore s platnými predpismi.

V prípade otázok ohľadom osobných údajov môže Darca Nadáciu kontaktovať na e-mail: srdiecko@nadaciadkc.sk