PROGRAM

  

1. OTVORENIE BESEDY – PhDr. Mária Kadlečíkovásprávkyňa Nadácie DKC

– Činnosť Nadácie DKC, možnosti pomoci a podpory nadácie, uvedenie prednášajúcich

 

2. Prof. MUDr. Jozef Mašura, CSc.

Prednosta kliniky detskej kardiológie DKC a primár oddelenia funkčného vyšetrovania DKC

 

– História vzniku DKC na Slovensku

– Diagnostická a liečebná katetrizácia u detí s ochorením srdca

– Diskusia

 

3. MUDr. Pavol Kunovský, PhD., MBA

Primár kardiologickej JIS DKC

 

– Kritické srdcové chyby a základné princípy ich liečby

– Diskusia

 

4. PRESTÁVKA – 15min.

 

5. Doc. MUDr. Ľubica Kováčiková, PhD.

Primárka oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny DKC

 

– Intenzívna starostlivosť o deti s ochoreniami srdca

– Sledovanie a podpora životných funkcií

– Starostlivosť orientovaná na rodinu

– Sledovanie neuropsychického vývinu dieťaťa

– Diskusia

 

6. MUDr. Tomáš Hrtánek

Vedúci lekár úseku anestézie OAIM

 

– Činnosť úseku oddelenia anestézie DKc

– Práca a úloha anesteziológa

– Princípy anestézie

– Technológie používane v anesteziológii

– Diskusia

 

7. MUDr. Viera Illiková

Vedúca lekárka úseku arytmií kardiologického oddelenia DKC

 

– Diagnostika a liečba arytmie

– Základné poruchy srdcového rytmu

– Hlavné klinické prejavy porúch rytmu u detí

– Diskusia